New FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

แพ็กเกจและราคา

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

แพ็กเกจสุดคุ้ม

FlowAccountFlowAccount + FlowPayrollFlowPayroll + FlowAccountAutoKey

ใช้โซลูชั่นทั้งหมดในราคาสุดคุ้ม เพื่อบริหารบัญชี เงินเดือน และค่าใช้จ่าย ของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
459
บาท/เดือน
*ชำระค่าบริการเป็นรายปีจาก 5,980 เหลือ 5,490 บาท/บริษัท
ประหยัดกว่า 490 บาท!
โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ เปิดบิล บันทึกค่าใช้จ่าย ทำบัญชี ครบในที่เดียว
เปิดเอกสารธุรกิจ พร้อมลงบัญชีอัตโนมัติ
แดชบอร์ดสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
บันทึกสต็อกสินค้า
รายงานธุรกิจ และงบการเงิน
ระบบบริหารสินทรัพย์ใหม่
เรียนรู้เพิ่มเติม
โปรแกรมเงินเดือน ออนไลน์ เตรียมจ่ายเงินเดือนง่าย พร้อมคำนวณภาษีให้
จ่ายเงินเดือนพนักงานทั้งแบบรายวันและรายเดือน
จ่ายเงินเดือนพนักงานทั้งแบบรายวันและรายเดือน
ออกสลิปเงินเดือนออนไลน์
เชื่อมต่อการจ่ายเงินเดือนผ่านบริการ K-Cash Connect Plus
เชื่อมต่อการจ่ายเงินเดือนผ่านบริการ K-Cash Connect Plus
เชื่อมค่าใช้จ่ายของพนักงานใน FlowAccount
เรียนรู้เพิ่มเติม
AutoKeyAutoKeyใหม่
โปรแกรมสแกนบิล และใบเสร็จ ออนไลน์ สำหรับนักบัญชียุคใหม่
บันทึกค่าใช้จ่ายจากไฟล์ภาพเอกสารด้วยเทคโนโลยี OCR
แยกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้ตามต้องการ
เชื่อมรายการค่าใช้จ่ายพร้อมเก็บไฟล์ใน FlowAccount
ตรวจสอบประวัติการทำรายการค่าใช้จ่ายได้
ตรวจสอบประวัติการทำรายการค่าใช้จ่ายได้
ฟรี! บัตรเข้าร่วมสัมมนาเรียนรู้ระบบ 1 ที่นั่ง
ปรึกษาแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ สอบถามฝ่ายขาย 02-026-8989
FlowAccount
ภาพรวมบริษัท
กราฟแท่งเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
กราฟแท่งเปรียบเทียบรายได้เป็นรายเดือน
กราฟแท่งเปรียบเทียบรายจ่ายเป็นรายเดือน
กราฟแสดงยอดรายได้ที่เก็บเงินได้และรายได้ที่ยังไม่รับเงิน
แสดงเอกสารค้างรับ
แสดงเอกสารค้างจ่าย
เอกสารทางธุรกิจ - เอกสารขาย
ใบเสนอราคา
ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
ใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
แนบไฟล์อ้างอิงลงในเอกสารขาย
ใบลดหนี้
ใบเพิ่มหนี้
ใบวางบิลรวมจากเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
เอกสารทางธุรกิจ - เอกสารซื้อและค่าใช้จ่าย
ใบสั่งซื้อ
ใบรับสินค้า
ใบสำคัญจ่าย/ใบสำคัญรับเงิน ในรูปแบบใบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense Note)
แนบรูปบิลใบเสร็จค่าใช้จ่ายลงในใบสำคัญจ่าย/ใบสำคัญรับเงิน
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย สามารถระบุอัตราหัก ณ ที่จ่ายได้มากกว่า 1 อัตรา
ระบบคลังสินค้า
ระบบข้อมูลสินค้า: รหัส ชื่อ ราคาซื้อ/ขาย คำอธิบายสินค้า หน่วย บาร์โค้ด
ระบบแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือและยอดเริ่มต้นได้
รองรับประเภทสินค้านับสต็อก
แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือเมื่อเปิดเอกสารขายสินค้า
ระบบสต็อกสินค้าออนไลน์ เชื่อมโยงกับการเปิดเอกสารซื้อสินค้าและขายสินค้า
แสดงราคาขายเฉลี่ยและราคาซื้อเฉลี่ยของสินค้านับสต็อก
แสดงรายการเคลื่อนไหวของสินค้านับสต็อก
แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเข้าก่อน-ออกก่อน
สามารถปรับสต็อกสินค้าเมื่อมีการแก้ไขปรับเพิ่ม/ลดจำนวนสินค้าคงเหลือ
สามารถดาวน์โหลดรายการเคลื่อนไหวของสินค้าประเภทนับสต็อกเป็นไฟล์ Excel ได้
สามารถแนบไฟล์/รูปสินค้าสำหรับแต่ละรายการสินค้าได้
ระบบบริหารสินทรัพย์
ระบบจัดการข้อมูลสินทรัพย์: รหัส ชื่อสินทรัพย์ ราคาซื้อ วันที่เริ่มใช้งาน ที่ตั้งสินทรัพย์ ผู้ใช้งาน ข้อมูลประกันสินทรัพย์
แสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ในธุรกิจ และจำนวนรายการสินทรัพย์
สร้างฐานข้อมูลรายการสินทรัพย์จำแนกตามหมวดหมู่
กำหนดค่าเริ่มต้นของแต่ละรายการสินทรัพย์ให้ตามหมวดหมู่ พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาต่อได้ทันที
สามารถบันทึกสินทรัพย์ซื้อใหม่จากเอกสารค่าใช้จ่าย
บันทึกสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว และระบุข้อมูลค่าเสื่อมสะสมยกมา เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาต่อได้ทันที
เพิ่มหมวดหมู่สินทรัพย์ได้ด้วยตนเอง
บริหารสถานะของสินทรัพย์ตั้งแต่ใช้งานอยู่ จนถึงการขายสินทรัพย์
คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันที่ขาย พร้อมตัดรายการบัญชีและคำนวณกำไรขาดทุนให้ทันที
คำนวณค่าเสื่อมราคา พร้อมบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ
สามารถดาวน์โหลดทะเบียนสินทรัพย์เป็นไฟล์ Excel ได้
สามารถดาวน์โหลดรายงานค่าเสื่อมราคาเป็นไฟล์ Excel ได้
สามารถแนบไฟล์/รูปสินค้าสำหรับแต่ละรายการสินทรัพย์ได้
รายงานทางธุรกิจ
รายงานสรุปยอดขาย
รายงานยอดขายแยกตามสินค้า
รายงานการเก็บเงิน
รายงานใบวางบิล
รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
รายงานใบรับสินค้า
รายงานใบรับสินค้าแยกตามสินค้า
รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ
รายงานทางภาษี
รายงานภาษีขาย
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รายงานทางบัญชี
รายงานลูกหนี้ตามเอกสาร
รายงานเจ้าหนี้ตามเอกสาร
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
รายงานงบการเงิน
งบทดลอง
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ฟังก์ชั่นเอกสาร
สร้าง / แก้ไข / ยกเลิก / ลบ เอกสารต่างๆ และระบบสถานะเอกสารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
แนบไฟล์โลโก้บริษัทลงในเอกสาร
แนบไฟล์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในเอกสาร
แนบไฟล์ตรายางบริษัทลงในเอกสาร
สร้างเอกสารในระบบได้ไม่จำกัดจำนวน
แนบไฟล์ภาพ หรือไฟล์เอกสารในระบบได้ไม่จำกัดจำนวน
เอกสารรันเลขเอกสารอัตโนมัติ
ตั้งค่าหมายเหตุแยกตามเอกสาร
โน้ตข้อความสำหรับการสื่อสารภายใน
แบบฟอร์มเอกสารสำเร็จรูปที่สวยงามข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานกรมสรรพากร
กำหนดส่วนลดเป็น % หรือจำนวนเงิน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าแบบรวมภาษี หรือแยกภาษี
รองรับการใส่ส่วนลด และภาษีมูลค่าเพิ่มแยกรายการ
สามารถสั่งพิมพ์เอกสารออกจากระบบได้
สามารถสั่งพิมพ์บนเอกสารต่อเนื่องได้
สามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อบนกระดาษร้อนได้
สามารถแชร์ลิงก์เอกสารได้
สามารถส่งเมลเอกสารจากระบบได้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ PDF ได้
สามารถดาวน์โหลดรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ Excel ได้
แบ่งรับชำระจากใบเสนอราคาเป็นใบวางบิล (แบ่งได้ทั้งเปอร์เซ็นต์ และจำนวนเงิน)
แบ่งรับชำระจากใบเสนอราคาเป็นใบกำกับภาษี (แบ่งได้ทั้งเปอร์เซ็นต์ และจำนวนเงิน)
แบ่งรับชำระจากใบเสนอราคาเป็นใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (แบ่งได้ทั้งเปอร์เซ็นต์ และจำนวนเงิน)
ประวัติการแบ่งรับชำระ แสดงเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับชำระ และเปอร์เซ็นต์ที่ยังค้างรับชำระอยู่
ฟังก์ชั่นขายเงินสด (ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน)
ฟังก์ชั่นขายเชื่อ
ฟังก์ชั่นสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน
รองรับการเพิ่มข้อมูลลูกค้า และรายการสินค้าได้โดยไม่คิดพื้นที่เพิ่ม
รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ: ชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี พร้อมโลโก้และตราประทับต่างๆ
สามารถตั้งค่าผู้ใช้งานหลายบัญชี พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมแตกต่างกันได้
สามารถกำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแต่ละคนได้
พิมพ์จ่าหน้าซองเอกสาร
รองรับการเพิ่มบัญชีธนาคาร เพื่อดูยอดเงินเข้าและออกของกิจการ
ฟังก์ชั่นการบริหารบัญชี
การลงบัญชีอัตโนมัติจากการเปิดเอกสารทางธุรกิจ
ผังบัญชีสำเร็จรูป และยังสามารถเพิ่มผังบัญชีได้เอง
สมุดรายวัน 5 เล่ม (ซื้อ, ขาย, จ่าย, รับ และทั่วไป)
บัญชีแยกประเภท
รองรับการเพิ่มบัญชีธนาคาร เพื่อดูยอดเงินเข้าและออกของกิจการ
สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากการดูรายการเคลื่อนไหวของบัญชีต่างๆ ในผังบัญชี
ตั้งค่ายอดเริ่มต้นทางบัญชี
FlowPayroll
ภาพรวมระบบเงินเดือน
กราฟแท่งเปรียบเทียบเงินเดือนเป็นรายเดือน
กราฟแสดงยอดเงินเดือนและเงินเดือนที่ยังไม่ได้ชำระ
กราฟแสดงยอดเงินเดือนจำแนกตามหมวดหมู่
กราฟแสดงยอดเงินเดือนจำแนกตามแผนก
สรุปข้อมูลพนักงานเข้า-ออกในแต่ละเดือน
เอกสารทางด้านเงินเดือนและพนักงาน
สลิปเงินเดือน
ระบบบริหารข้อมูลพนักงาน
สร้างพนักงานในระบบได้ไม่จำกัดจำนวน
สร้างฐานข้อมูลเงินเดือน ประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานแยกเป็นรายบุคคล
สร้างฐานข้อมูลพนักงานจำแนกตามแผนก
บริหารฐานข้อมูลพนักงาน พร้อมแนบไฟล์เอกสารของแต่ละบุคคลต่างๆ เช่น บัตรประชาชน
บันทึกประวัติพนักงาน การปรับเงินเดือนและตำแหน่ง
ระบบบริหารการจ่ายเงินเดือน
เตรียมจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานรายวัน
เตรียมจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานรายเดือน
จ่ายเงินเดือนผ่านบริการ K-Cash Connect Plus
สามารถดาวน์โหลดรายการเงินเดือนเป็น text file เพื่ออัพโหลดกับระบบธนาคารได้   ( เร็วๆนี้)
ประกันสังคมและภาษี
คำนวณหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน และประกันสังคมอัตโนมัติ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์จากระบบเพื่อนำส่งประกันสังคมออนไลน์
รายงานเกี่ยวกับพนักงานและเงินเดือน
รายงานเงินเดือน
รายงานเงินเดือนและยอดสะสม
ฟังก์ชั่นเอกสาร
สร้างรายการเงินเดือนในระบบได้ไม่จำกัดจำนวน
สร้าง / แก้ไข / ยกเลิก / ลบ รายการเงินเดือน และระบบสถานะเอกสารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนพนักงานเป็น PDF
ส่งสลิปเงินเดือนผ่าน Email
พิมพ์สลิปเงินเดือน
สามารถสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนคาร์บอนได้
แนบไฟล์ภาพ หรือไฟล์เอกสารในระบบได้ไม่จำกัดจำนวน
สามารถดาวน์โหลดรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ Excel ได้
ฟังก์ชั่นสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน
รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ: ชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี พร้อมโลโก้และตราประทับต่างๆ
รองรับการเพิ่มบัญชีธนาคาร เพื่อจ่ายเงินเดือน
สามารถกำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแต่ละคนได้
สามารถตั้งค่าผู้ใช้งานหลายบัญชี พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมแตกต่างกันได้
ไม่จำกัดจำนวนผู้ดูแลระบบและจำนวนพนักงาน
Autokey
อัพโหลดไฟล์ภาพพร้อมกันได้ทีละหลายรูป
สร้างค่าใช้จ่ายจากรูปเอกสารได้เลย โดยไม่ต้องคีย์
บันทึกค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ หรือผังบัญชีได้ตามต้องการ
บันทึกบัญชีใน FlowAccount ให้อัตโนมัติ
หน้าสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้ว
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามตำแหน่ง
เพิ่มผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด

ร่วมเป็น นักธุรกิจ และ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ที่ใช้ AutoKey
สแกนบิล และใบเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย

จะเริ่มใช้งาน AutoKey ได้อย่างไร?
สามารถสมัครสมาชิกและเริ่มต้นทดลองใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเริ่มใช้งานคีย์รายจ่ายได้ทันที หลังจากนั้น ท่านสามารถเลือกสมัครใช้งานแพ็กเกจและชำระค่าบริการรายปีผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
การใช้งาน AutoKey จำเป็นต้องลงโปรแกรมหรือไม่?
AutoKey เป็นโปรแกรมคีย์รายจ่าย อัตโนมัติ ทำงานผ่านเว็บไซต์ 100% จึงไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ สามารถสมัครสมาชิกและล็อกอินเข้าใช้งานได้ทันที
เมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน 30 วันแล้ว เรายังสามารถเข้าระบบได้ไหม?
หลังจากหมดช่วงทดลองแล้ว จะยังสามารถ Login เพื่อดูรายการที่เคยอัพโหดลไว้ในช่วงทดลองใช้งานได้ แต่จะไม่สามารถอัพโหลดเอกสารใหม่ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้อีก
ข้อมูลที่อยู่ใน AutoKey มีความปลอดภัยหรือไม่?
ระบบฐานข้อมูลของเราปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โดยเราใช้ฐานข้อมูลของ Amazon Web Services และไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลที่ 3 อีกทั้งระบบ AutoKey และ FlowAccount มีการสำรองข้อมูล (BackUp) ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดเพิ่มเติม
หากต้องการสอบถามข้อมูล สามารถสอบถามได้อย่างไร?
ใช้ได้ โดยเมื่อคุณอัปเกรด คุณจะสามารถใช้ข้อมูลที่คุณเคยกรอกใช้งานระบบเข้าในช่วงทดลองได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่
หากต้องการสอบถามข้อมูล สามารถสอบถามได้อย่างไร?
ทีมงานยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานทุกท่าน โดยติดต่อเราได้ผ่านทาง Live Chat อีเมล support@flowaccount.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-026-8989 และเข้าร่วมคอร์สสอนการใช้โปรแกรมได้ฟรี ดูรายละเอียดที่นี่

บล็อก

บทความดีๆ เพื่อเจ้าของธุรกิจ

ฝึกทำธุรกิจไปทีละก้าว ด้วยเทคนิคการทำเอกสารบัญชี และภาษีเบื้องต้นให้เจ้าของกิจการได้นำไปปรับใช้ในการทำงานสร้างธุรกิจได้อย่างมั่นคง