FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้
เงื่อนไขการใช้บริการ

AutoKey โปรแกรมสแกนบิลและใบเสร็จ ออนไลน์ สำหรับนักนักบัญชียุคใหม่ ให้การบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย ด้วยโปรแกรมที่เปลี่ยนกระดาษให้เป็นข้อมูลบัญชี พร้อมจัดเก็บเอกสารไว้ในที่เดียว

ข้อตกลงในการใช้งานนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ AutoKey เว็บไซต์และเว็บอื่นๆ หรือบริการในการอำนวยความสะดวกผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแอปพลิเคชันต่างๆ (เรียกรวมว่า “เว็บไซต์” หรือ “แพลตฟอร์ม”) ที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอของผู้ให้บริการ (“โฟลว์แอคเคาท์”, “โฟลว์เพย์โรล”, “ออโต้คีย์”, “FlowAccount”, “FlowAccount Classic”, “New FlowAccount”, “FlowPayroll”, “AutoKey”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “บริษัทฯ”) ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับข้อตกลงร่วมกันของผู้ให้บริการทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy) รวมทั้งไกด์ไลน์ นโยบายและเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งมีผลทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”, “ผู้ใช้”, “คุณ”, “พวกคุณ”, “ท่าน”, “สมาชิก”) และผู้ให้บริการ (ซึ่งจะถูกเรียกว่าTerms of Service) นับตั้งแต่เราอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ ดังนั้น โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้งานโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา เงื่อนไขใดๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อตกลงนี้ จะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนอื่นๆ ในเว็บไซต์ ในการเข้าชมหรือเลือกใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์อื่นๆ ของผู้ให้บริการนั้น ท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายต่างๆ และปฏิบัติตามเพื่อตัวท่านเองในฐานะสมาชิกหรือในฐานะตัวแทนของสมาชิก และท่านเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำการแทนนั้นๆ โดยท่านตกลงผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการของผู้ให้บริการจะจำกัดไว้สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการของเราหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านช่องทางใดๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย


ภาพรวม และคำนิยามต่างๆ

“AutoKey” หมายถึง Online Receipts Management Platform หรือโปรแกรมสแกนบิลและใบเสร็จบนระบบคลาวด์ ที่เปลี่ยนข้อมูลบนกระดาษให้เป็นข้อมูลบัญชีด้วยเทคโนโลยี OCR พร้อมจัดเก็บเอกสารไว้บนระบบออนไลน์ เเราให้บริการโปรแกรมบริหารบิลและใบเสร็จที่เป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง พนักงาน และผู้ทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ในการจัดการแสกนเอกสาร แปลงไฟล์ภาพเป็นข้อมูล และจัดเก็บไฟล์ รวมไปถึงการลงข้อมูลบัญชีและการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงิน

การใช้งานภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการนี้ คำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายตามได้ระบุไว้ด้านล่าง หรือไม่ก็ถูกระบุเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

“สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

“คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด และผู้ใช้บริการ

“บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีผู้ใช้ของสมาชิก FlowAccount หรือ AutoKey ซึ่งสมัครเพื่อใช้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ

“ค่าบริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพ็กเกจสมาชิกต่างๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งจะได้รับบริการที่แตกต่างกันตามแพ็กเกจที่เลือก ซึ่งอาจเป็นค่าบริการรายปี หรือค่าบริการรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีและอากร โดยสามารถดูค่าบริการได้ที่ (Link อัตราค่าบริการ)

“โฟลว์แอคเคาท์”, “โฟลว์เพย์โรล”, “ออโต้คีย์”, “FlowAccount”, “FlowAccount Classic”, “New FlowAccount”, “FlowPayroll” , “AutoKey”, “เรา”, “พวกเรา”, “บริษัทฯ” หรือ “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ ได้ป้อนข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

“ตารางอัตราค่าบริการ” หมายความถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ในการสมัครใช้บริการ และหน้าชำระเงินบนเว็บไซต์หรือหน้าอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นซึ่งแจ้งโดยผู้ให้บริการ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ให้บริการเป็นครั้งคราว

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิทางสิทธิบัตรทั้งหมด สิทธิตามลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิในงานที่สร้าง สิทธิทางศีลธรรม สิทธิในการเผยแพร่ เครื่องหมายการค้า สิทธิทางสัญลักษณ์หรือสิทธิในการออกแบบโดยรวม และสิทธิในเครื่องหมายบริการ ค่าความนิยม ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งมีอยู่แล้วหรือเกิดขึ้นในอนาคต และการยื่นคำขอและการจดทะเบียน การต่ออายุและการขยายอายุ ภายใต้กฎหมายของทุกรัฐ ทุกประเทศ และทุกอาณาเขต

“บริการ” หมายความถึง บริการโปรแกรมบริหารบิลและใบเสร็จออนไลน์ และการจัดการข้อมูลเอกสารทางระบบเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์และการจัดการการเงินของธุรกิจและส่วนบุคคลออนไลน์ผ่านทางระบบเว็บไซต์ (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยผู้ให้บริการ) รวมถึงการสร้าง การเป็นเจ้าของโดเมนเนม โฮสติ้ง การบำรุงรักษา เงื่อนไขต่างๆ บนเว็บไซต์ การทำการตลาด การให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ และบริการทั้งหมดที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางผู้ให้บริการ

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ในชื่อ https://www.autokey.io และบริการทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแลอยู่

“นโยบายเว็บไซต์” หมายถึง เงื่อนไขการให้บริการ ภาระผูกพัน คำร้อง และคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ลิงค์ต่างๆ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเอกสารต่างๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์

“สมาชิก” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ใช้งาน (User) และได้ทำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับผู้ให้บริการ แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงบริการในนามตัวผู้ใช้บริการได้เป็นครั้งคราวหรือเป็นการถาวรตลอดอายุสัญญา

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับผู้ให้บริการ ไม่รวมถึงผู้ใช้งานในระบบ

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น


1. การให้บริการ

ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับผู้ให้บริการ และผู้ใช้งานในระบบ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า

1.1 แพ็กเกจการใช้งานและรูปแบบการให้บริการต่างๆ นั้นเป็นไปตามที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

1.2 การให้บริการของเรา บริการของ ผู้ให้บริการจะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายทุกคำถามหรือแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ได้ทุกเวลาซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการประกาศข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ของท่านในการผู้ใช้บริการในการอ่านและทำความเข้าใจเพื่อยอมรับข้อตกลงล่าสุดที่มีอยู่บนเว็บไซต์

1.3 ผู้ให้บริการให้สิทธิแก่ท่านในการเข้าถึงและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ด้วยสิทธิของผู้ใช้งานและตามแพ็กเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และจำกัดโดยและอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

1.4 ท่านมีสิทธิกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ เป็นผู้ใช้งานในระบบ รวมถึงระดับสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ในระบบพึงมี เพื่อเข้าจัดการหรือป้อนข้อมูลในโปรแกรม AutoKey ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพ็กเกจการให้บริการที่ท่านเลือก โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการใช้บริการในระบบของผู้ใช้งานในระบบ และรับผิดชอบต่อการใดๆ ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตามและหากการปฎิบัติของผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

1.5 ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการควบคุมระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้งานในระบบแต่ละรายได้ตลอดเวลา และสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการ จะปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา

1.6 ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทางผู้ให้บริการ เป็นลายลักษณ์อักษร


2. การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

2.1 การสมัครใช้บริการการสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใดๆ ที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการ ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว

2.2 การต่อสัญญาระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพ็กเกจการให้บริการประเภทมีค่าบริการของผู้ให้บริการนั้นมีระยะเวลาหนึ่งปี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญาตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด (ตามข้อตกลงข้อที่ 2.3.1) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งปีและจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งปีด้วยวิธีการเดียวกัน

2.3 การเลิกสัญญา

2.3.1 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

2.3.1.1 กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง support@flowaccount.com

2.3.1.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายปีท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง support@flowaccount.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิดบัญชีผู้ใช้ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) ผู้ให้บริการ จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

2.3.2 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ให้บริการ

2.3.2.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อผู้ให้บริการ ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

2.3.2.2 ข้อตกลงตาม 2.3.2.1 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อตกลงข้อที่ 3.4.7


3. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

3.1 การชำระค่าบริการท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา(ตามข้อตกลงข้อที่ 2.3) ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าบริการจะออกให้ในแต่ละครั้งที่ท่านได้มีการชำระเงินค่าบริการ และจะถูกส่งให้ท่าน หรือส่งไปยังข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ท่านได้ให้รายละเอียดในเว็บไซต์ และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามตารางอัตราค่าบริการ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีและอากรทั้งหมดนอกเหนือจากค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้า เรา ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดๆในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว ท่านอาจได้รับการเสนอราคาพิเศษหรือส่วนลดสำหรับค่าบริการเป็นครั้งคราวอันเป็นผลจาการใช้บริการของท่าน สิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับการยอมรับ ความรับผิดชอบของท่าน ในการชำระเงินค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการอาจมีภายใต้ข้อตกลงนี้หรือกฎหมาย

3.2 การให้ข้อมูลท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลทางภาษี ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ให้บริการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยเรา อาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของผู้ให้บริการ

3.3 ข้อห้ามในการใช้บริการ

3.3.1 ท่านมีสิทธิใช้บริการของ AutoKey เพื่อจัดการข้อมูลค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการจัดการบัญชีออนไลน์หรือการเงินส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจของท่านเองอย่างสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฏหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก

3.3.2 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆเข้ามาในระบบของผู้ให้บริการอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

3.4 ข้อตกลงทั่วไปในการใช้บริการ

3.4.1 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ระหว่างการลงทะเบียน สมาชิกจะต้องเลือกผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการใช้สำหรับบัญชีใช้งานนั้นๆ ในฐานะของสมาชิก ท่านจะต้องยอมรับและมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งหมดโดยการรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ของท่านด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการจะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ให้บริการทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ท้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดๆต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใดๆของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ผู้ให้บริการในการดำเนินมาตรการดังกล่าว

3.4.2 ผู้ให้บริการมีเงื่อนไขและวิธีการบริหารจัดการสมาชิกในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ (i) ฐานะของการสมัครสมาชิก (ii) สถานะที่สมาชิกทำการเลือกระหว่างที่ทำการสมัคร (iii) หรือการยกระดับหรือการยกระดับสมาชิกหลังจากการสมัคร ทั้งนี้ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง หรือแก้ไขตามแตกต่างของเงื่อนไขและวิธีการบริหารจัดการสำหรับสมาชิกในแต่ละรูปแบบ

3.4.3 ตามเงื่อนไของข้อตกลงเหล่านี้ เมื่อมีการเข้าถึงและใช้บริการ ท่านจะต้อง
• ไม่พยายามหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือบูรณภาพของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการที่ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม
• ไม่พยายามหรือกระทำการใดๆ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาส่วนใดๆ ของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้
• ไม่ใช้หรือใช้บริการในทางผิดประเภทในทางใดทางหนึ่งซึ่งอาจบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้ในการส่งมอบบริการ หรือบั่นทอนความสามารถในการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ
• ไม่ส่งหรือป้อนสิ่งอื่นใด เข้ามาในเว็บไซต์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการที่ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม หรือของสมาชิกท่านอื่น ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฏหมาย หรือ ที่ท่านไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฏหมาย
• ไม่พยายามที่จะแก้ไข คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ แยกองค์ประกอบ แปลงรหัสกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์

3.4.4 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของผู้ให้บริการ ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้ผู้ให้บริการเข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

3.4.5 ท่านจะชดใช้ค่าเสืยหายให้แก่ผู้ให้บริการสำหรับค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใดๆ ของท่านตามข้อตกลงเหล่านี้ หรือภาระผูกพันใดๆ ที่ท่านมีต่อผู้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สภาพปกติ และค่าบริการใดๆ ที่ครบกำหนดแต่ยังมิได้รับการชำระจากท่าน

3.4.6 หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน ผู้ให้บริการจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

3.4.7 การผิดหน้าที่ใดๆตามที่ระบุไว้ ผู้ให้บริการ มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

3.4.8 ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเหล่านี้ หากท่านใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น ฟอรั่ม ห้องสนทนา ศูนย์ข้อความ ศูนย์ให้การช่วยเหลือ) ท่านยอมรับการใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวตามกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านจะต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวใดๆ เพื่อเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายบริการ อีเมลโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ แฟ้มที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่นๆ เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจใดๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์รายอื่น หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและวัตถุอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าซึ่งท่านมิได้มีสิทธิจะใช้


4. การโอนสิทธิ

4.1 ผู้ให้บริการ ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

4.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการ มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่น ผู้ให้บริการ อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า


5. ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับ

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากเสียจากท่านได้ให้ความยินยอม หรือมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามหมายศาล โดยผู้ให้บริการใช้ดุลยพินิจของเราตามเหตุจำเป็นหรือเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่
• เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้
• ได้รับจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย
• อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ
• ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ อย่างไรก็ดีการใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกประกาศลงบนเว็บไซต์และอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว แต่ผู้ให้บริการไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว


6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 เนื้อหาและข้อความของผู้ให้บริการ

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ข้อความ กราฟิก ภาพ รูปแบบ การออกแบบ รูปภาพ โลโก้ เนื้อหาของฝ่ายบรรณาธิการ HTML และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์บนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการภายใต้และเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ในการให้บริการและนโยบายของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการอนุญาตให้ท่านเข้าถึงอย่างข้อมูลมีข้อจำกัด และถ้าท่านเป็นสมาชิกจะได้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อและได้รับการบริการที่ทางเว็บไซต์มีอยู่ ท่านต้องไม่ขาย ทำซ้ำ แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง เผยแพร่สู่สาธารณะ ดำเนินการจัดทำผลงานที่ดัดแปลงมาจากผู้ให้บริการ หรือใช้เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ ท่านต้องไม่ใช้เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดยกเว้นเพื่อการใช้บริการของคุณเอง ท่านต้องไม่ทำการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ คุณต้องไม่พยายามที่จะแฮก (Hack) หรือพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตทางกฎหมายโดยชัดแจ้ง เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ไม่อาจถูกทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการและเจ้าของใบอนุญาตขอสงวนสิทธิ ,ชื่อ และส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงทุกสิทธิ์ในสิทธิบัตร, สิ่งประดิษฐ์ ,ลิขสิทธิ์ ,ความรู้ และความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โลโก้ของผู้ให้บริการและชื่อเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ให้บริการและอาจมีการจดทะเบียนในบางพื้นที่ ชื่อของผลิตภัณฑ์อื่น ชื่อบริษัท เครื่องหมายโลโก้และสัญลักษณ์บนเว็บไซต์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้น ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ ใบอนุญาตใดๆ ภายใต้การใดๆ ของผู้ให้บริการ หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ ทางปัญญาไม่ว่าจะโดยกฎหมาย, ความนัย หรืออื่น ๆ

6.2 เนื้อหาและข้อความที่ป้อนเข้าเว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน

เมื่อคุณป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ คุณต้องรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิและอำนาจในการป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลและทำตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ คุณรับรองและรับประกันว่าการป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิของการประชาสัมพันธ์ ,สิทธิและความเป็นส่วนตัวใดๆ ในกรณีที่เนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณอาจจะมีลิขสิทธิ์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด และผู้ให้บริการอาจใช้สิทธิที่ได้รับเนื้อหาจากคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องรับผิดหรือมีภาระผูกพันใดๆ ในการชำระเงิน

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหา ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใดๆ ในบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ยังคงเป็นของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายปีแบบเต็มจำนวนของผู้ให้บริการเมื่อครบกำหนด และถือว่าท่านได้อนุญาตให้โฟลว์แอคเคาท์คัดลอก ส่ง จัดเก็บ และ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ช่วยในการเข้าถึงและใช้บริการของท่านและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน

ท่านอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ลิขสิทธิ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, ใบอนุญาตย่อย, โอนใบอนุญาต, ใบอนุญาตที่จะไม่ถูกยกเลิก, ไม่ผูกขาด ในการจะใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ รายการข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ การแก้ไข การแปล และทำผลงานต่อเนื่องของเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้งาน และชื่อ, เสียงของคุณ และ/หรือภาพหรือไฟล์ที่มีอยู่ในเนื้อหาขอผู้ใช้งานของคุณในทั้งหมดหรือบางส่วน และในรูปแบบใด ๆ, สื่อ หรือเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักกันตอนนี้หรือที่กำลังพัฒนาในอนาคต สำหรับการใช้งาน ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และธุรกิจของผู้ให้บริการ (และ "บริษัทในเครือ" ถ้ามี) รวมถึงแต่ไม่จำกัด สำหรับการส่งเสริม หรือกระจายบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ (และผลงานต่อเนื่องดังกล่าว) ในรูปแบบและผ่านทางช่องทางสื่อใด ๆ นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละคนไม่ผูกขาดในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ (Profile) ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อใช้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และดำเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว เฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตผ่านการทำงานปกติของเว็บไซต์และอาจมีมาตรการการรักษาความลับที่ผลใช้บังคับและบทบัญญัติอื่นๆของเงื่อนไขการใช้บริการ

อย่างไรก็ตามในวรรคก่อนหน้านี้ ผู้ให้บริการจะเพียงแค่ใช้ หรือเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณโพสไปพื้นที่ทำงานใด ๆ หรือพื้นที่ส่วนตัวของเว็บไซต์ในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการเว็บไซต์ให้สำหรับคุณ การอนุญาตข้างต้นดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตจากคุณจะยุติลงภายในเวลาอันสมควรในเชิงพาณิชย์หลังจากที่คุณได้เอาออกหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นว่าคุณจะได้อนุญาตแบบที่ไม่สามารถเพิกถอน (ลิขสิทธิ์) แก่ผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ตลอด แต่ต้องไม่แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย หรือดำเนินการ สำเนาของเซิร์ฟเวอร์ หรือสำเนาเอกสารทุกเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณได้ลบหรือถูกลบไป

6.3 การสำรองข้อมูล (Backup) และการเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของผู้ให้บริการ เรามีมาตรการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ท่านต้องเก็บรักษาสำเนาข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในเว็บไซต์ ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างที่สุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ข้อมูลประจำวัน แต่ผู้ให้บริการมิได้รับประกันว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

6.4 หากท่านได้ทำการอนุญาตการใช้งานของบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานร่วมกับการบริการ ท่านยอมรับว่าผู้ให้บริการ อาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูล ของท่านที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันของบุคคลที่สามดังกล่าวกับการบริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผย แก้ไขหรือลบข้อมูลใดๆ ของท่านอันเกิดจากการ เข้าถึงดังกล่าวโดยผู้ให้บริการของการใช้งานของบุคคลที่สาม


7. การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และการใช้บริการของผู้ให้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

7.1 การรับมอบอำนาจจากผู้อื่นในกรณีที่ท่านสมัครเข้ารับบริการของผู้ให้บริการ ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิและได้รับมอบอำนาจชัดแจ้งจากตัวการในการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และไม่ว่าประการใดท่านยอมรับว่าท่านเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เฉกเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือท่านไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อหลุดพ้นความรับผิดใดๆตามข้อตกลงนี้

7.2 การใช้บริการของผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกในกรณีที่ท่านใช้บริการของผู้ให้บริการ ให้ถือว่าท่านรับประกันว่าท่านมีสิทธิตามกฏหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือตามคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญากับผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของผู้ให้บริการ ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้ผู้ให้บริการ เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว


8. สิทธิในการระงับหรือปฏิเสธการให้บริการ

8.1 ผู้ให้บริการอาจปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยปราศจากเหตุผล ตามที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจจะปิด ระงับหรือ จำกัด การเข้าถึงไปยังบัญชีของคุณ

ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านมีการละเมิดหรือมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงผู้ใช้นี้

ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านได้ละเมิดกฎหมาย (เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น) รวมทั้งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ถ้าเราตรวจสอบว่าคุณเคยมีส่วนร่วมหรือกำลังมีส่วนร่วมในการหลอกลวงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณไม่ตอบสนองการร้องขอตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน

คุณไม่ตอบสนองต่อการร้องขอตรวจสอบบัญชีให้สมบูรณ์ ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

ถ้าคุณถูกลงโทษตามกฎหมายทางการเงินของประเทศไทย, สหประชาชาติ, ออสเตรเลีย, สหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งขัดขวางการทำธุรกรรมทางการเงินของคุณกับผู้ให้บริการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงใดๆ ที่อาจก่อความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้งาน หรือผู้อื่น ด้วยเหตุอื่นๆ ตามสมควร

ถ้าเราระงับหรือปิดบัญชีของคุณเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้ คุณยังจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ คุณจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้ให้บริการและชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าเสียเวลาของพนักงานของผู้ให้บริการ) และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดและการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่น ๆ ตราบเท่าที่คุณได้ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้งานนี้

ถ้าผู้ให้บริการปิดบัญชีของคุณด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ คุณจะมีสิทธิได้รับการชำระเงินคืนจากผู้ให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการปิดบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ กับเราในแง่ของการระงับดังกล่าวหรือการสิ้นสุดของบัญชี

8.2 เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ

8.2.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ

8.2.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้

8.2.3 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ

8.2.4 การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่ผู้ให้บริการ ใช้ประกอบการให้บริการของผู้ให้บริการ

8.2.5 การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภับพิบัติต่างๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด


9. สิทธิในการยกเลิกการให้บริการ

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก


10. ข้อจำกัดความรับผิด

10.1 แม้ผู้ให้บริการ จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการ ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา

10.2 ผู้ให้บริการ มิได้อยู่ในความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด ในสัญญาตามขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต การละเมิด หรือนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาสำหรับการสูญหายใดๆ หรือความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือ โดยอ้อมจากการใช้ใดๆ หรือการพึ่งพาบริการหรือเว็บไซต์ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้้ของผู้ให้บริการ การเรียกร้องใดๆ จากท่านที่มีต่อผู้ให้บริการ จากความประมาทเลินเล่อหรือความล้มเหลวของผู้ให้บริการจะถูกจำกัดเพียงเหตุการณ์หนึ่ง หรือลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยจำกัด ความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนด ที่ผู้ให้บริการ ได้รับชำระจากท่าน ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

10.3 หากท่านไม่พอใจกับการให้บริการ การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวของท่านคือการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ตามข้อ 2.3


11. การรับประกันและการยอมรับ

11.1 อำนาจ ท่านให้การรับประกันว่าที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการในนามของบุคคลอื่น ท่านมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นและยอมรับว่าโดยการลงทะเบียนเพื่อ ใช้บริการ ท่านได้ผูกพันบุคคลดังกล่าวที่ท่านทำดำเนินการในนามด้วยภาระผูกพันทั้งหมดหรือใดๆ ว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่จำกัดภาระผูกพันของตัวท่านเอง โดยอาศัยอำนาจของข้อตกลงเหล่านี้

11.2 การยอมรับ ท่านยอมรับว่า

11.2.1 ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและเว็บไซต์ และเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลดิบที่ท่านป้อนลงในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใดๆหรือข้อมูลที่ป้อนลงในเว็บไซต์ โดยบุคคลใดๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้บริการ ท่านจะยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการประมวลผลและข้อมูลดิบที่มีให้ท่านผ่านการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลและข้อมูลดิบของท่านหรือของบุคคลอื่น)

11.2.2 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใดนอกจากท่าน และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้มอบให้ หรือกล่าวอ้างว่าจะมอบให้ซึ่งผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากท่าน หากท่านใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่มิใช่เพื่อของตน (ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรืออื่นๆ) ท่านยอมรับว่า

ท่านมีความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะกระทำเช่นนั้น ท่านมีความรับผิดชอบต่อการอนุญาตให้บุคคลใดๆผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบ และท่านยอมรับว่าผู้ให้บริการมิได้มีภาระผูกพันต่อการให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบดังกล่าวของบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตของท่าน และอาจยื่นคำร้องขอข้อมูลต่อท่านเพื่อให้พิจารณา และ

ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ให้บริการ ซึ่งการเรียกร้องหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) การปฏิเสธของผู้ให้บริการที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านแก่บุคคลใดๆ ตามข้อตกลงเหล่านี้ (2) การทำให้ข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านปรากฏต่อบุคคลอื่นโดยการอนุญาตของท่านของผู้ให้บริการ

11.2.3 การให้ การเข้าถึง และการใช้บริการอยู่บนพื้นฐานตาม “ความเป็นความจริง” บนความเสี่ยงของตัวท่านเอง

11.2.4 ผู้ให้บริการ มิได้รับประกันว่าการใช้บริการจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด เหนือสิ่งอื่นใด การดำเนินงานและความพร้อมของระบบที่ใช้ในการเข้าถึง บริการ รวมถึงบริการโทรศัพท์สาธารณะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจขัดขวางหรือกีดกันการเข้าถึงบริการในบางครั้ง ผู้ให้บริการมิได้อยู่ในวิสัยที่จะต้องรับผิดต่อการขัดขวางหรือการกีดกันดังกล่าวในการเข้าถึงหรือใช้บริการของท่าน

11.2.5 ผู้ให้บริการ ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายในการจัดการเงินเดือน การจ่ายเงินเดือน การจัดการข้อมูลพนักงาน และข้อมูลด้านบัญชีของท่านเท่านั้น โดยผู้ให้บริการ มิได้ให้บริการในฐานะผู้ทำบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ฝ่ายงานบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และภาษีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชี การจัดการงานบุคคล กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และภาษีที่เกี่ยวข้องโปรดติดต่อใช้บริการกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติทางวิชาชีพโดยตรง โฟลว์แอคเคาท์ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องดังกล่าว

11.2.6 ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าบริการตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่านและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้

11.2.7 ท่านยังมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการบัญชี ภาษี และกฎหมายอื่นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางซอฟต์แวร์และเว็บไซต์จะต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้กับท่าน (รวมทั้งกฎหมายใดๆบังคับให้ ท่านต้องเก็บรักษาเอกสาร)

11.3 การสงวนสิทธิ์การรับประกัน ผู้ให้บริการมิได้ให้การรับประกันที่เกี่ยวกับการบริการ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการ มิได้ให้การรับประกันว่าบริการจะตอบสนองความต้องการของท่าน หรือว่า จะมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เงื่อนไขการรับประกันโดยนัยหรือการรับประกันทั้งหมดได้รับการยกเว้นในส่วนที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันเงื่อนไขสภาพทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กรรมสิทธิ์และการการละเมิดสิทธิบัตร

11.4 การรับประกันของผู้บริโภค ท่านขอรับประกันและรับรองว่าท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และการรับประกันของผู้บริโภคใดๆ ที่ชอบธรรมตามกฎหมายในขอบเขต สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หรือกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่มิได้เป็นธุรกิจในเขตอำนาจศาลใดๆ มิได้นำไปใช้เพื่อการจัดหาบริการ เว็บไซต์หรือข้อตกลง เหล่านี้


12. ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า

12.1 ความพร้อมในการให้บริการ ผู้ให้บริการมีความประสงค์จะให้การบริการในวันและเวลาทำการปกติของบริษัท แต่ก็มีโอกาสที่บริการหรือเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการปรับปรุงระบบหรือการ พัฒนาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีเหตุผลใดๆ ที่ผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องหยุดการให้บริการเป็นระยะเวลานานกว่าปกติตามที่ผู้ให้บริการคาดการณ์ไว้ เราจะใช้ ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะเผยแพร่รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ นั้นล่วงหน้าบนเว็บไซต์

12.2 ปัญหาทางด้านเทคนิค ในกรณีของปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทั้งหมดในการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาก่อนที่จะติดต่อผู้ให้บริการ หากท่านยังคงต้องการ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดตรวจสอบการสนับสนุนออนไลน์ที่มีให้บริการโดยผู้ให้บริการ บนเว็บไซต์หรือมิเช่นนั้น ส่งอีเมลหาเราได้ที่ support@flowaccount.com


13. เงื่อนไขเพิ่มเติม

เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้งานจะอ่านและทำความเข้าใจนโยบายของผู้ให้บริการทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ยังอาจมีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงหรือกฎที่ใช้ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์และนโยบายของผู้ให้บริการเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายของผู้ให้บริการรวมถึงนโยบายทั้งหมดที่มีการอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เฉพาะเจาะจงที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ
1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
2. การวางแผนและการกำหนดราคา ฯลฯ

แต่ละนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศลงบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เมื่อใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายการประกาศหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการบริการที่คุณใช้ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะประกาศเป็นครั้งคราว ทุกนโยบายหรือกฎระเบียบที่ได้กล่าวไว้จะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้


14. ข้อกำหนดอื่นๆและเงื่อนไข

14.1 คำปฏิเสธความรับผิด โฟลว์แอคเคาท์และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดในกรณีใด ๆ ต่อความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้ดังกล่าว หรือการไม่สามารถใช้งานใดในเว็บไซต์และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องในเนื้อหาดังกล่าว หรือการลบข้อมูลใดๆ การส่งข้อมูลที่ผิดพลาดหรือความล่าช้า หรือการสูญหายของเนื้อหาใด ๆ หรือเนื้อหาที่อัปโหลดหรือส่งผ่านเว็บไซต์การปฏิบัติตามกฎหมาย

14.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น

14.3 ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการ ฉบับนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทยให้ถือว่าส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง หรือการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ

14.4 การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น

14.5 ข้อกำหนดสิทธิพิเศษของรัฐ ผู้ให้บริการบริหารโดยบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าบริการใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อผู้ให้บริการเพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยการเขียนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือติดต่อเราได้ที่ support@flowaccount.com

14.6 สิทธิของบุคคลที่สาม บุคคลที่ซึ่งมิได้อยู่ในฐานะของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ภายใต้หรือการบังคับใช้ใดๆ ของข้อตกลงเหล่านี้

14.7 เหตุสุดวิสัย/เหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ยกเว้นการชำระเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้หรือสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวในการดำเนินการหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานของข้อผูกพันใดๆ ในที่นี้ เนื่องจากการรบกวนทางด้านแรงงาน, อุบัติเหตุไฟไหม้, อุทกภัย, การสื่อสารโทรคมนาคมหรือ ความล้มเหลวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การนัดหยุดอันเนื่องมาจากสงครามจลาจล, การก่อกบฏ, อุปสรรคอันเนื่องมาจากการกระทำของรัฐบาลความต้องการของภาครัฐและกฎระเบียบหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขที่คล้ายกันอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบุคคลดังกล่าว เวลาสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาจะได้รับการขยายระยะเวลาตามความล่าช้าดังกล่าว

14.8 หัวเรื่องและฉลาก หัวเรื่องตัวพิมพ์หนาในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใด ๆ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563