FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

“ผู้ให้บริการ” ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ AutoKey ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“ท่าน”) โดยผู้ให้บริการจะพยายามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด และอาจเปิดเผยให้แก่หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผย หรือนำไปใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้ข้อมูล สำหรับการบริการแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์นี้ และ/หรือช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “FlowPayroll”, “FlowAccount”, “AutoKey” หรือ “FlowAccount.com” (ต่อไปนี้เรียกว่า “FlowPayroll”, “FlowAccount” หรือ “AutoKey” หมายความถึง แพลตฟอร์ม และ/หรือ แอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ โดเมน ฯลฯ) ของผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของผู้ให้บริการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้โดยละเอียด เนื่องจากการที่ท่านติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือสมัครเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

ทั้งนี้ คำจำกัดความใดๆ ที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ autokey.io

โดยผู้ให้บริการยึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่าน
• AutoKey ไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม
• AutoKey จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่ติดต่อได้ของท่านให้กับผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอม

1. ข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

AutoKey คือ Online Receipts Management Platform หรือโปรแกรมบริหารบิลและใบเสร็จบนระบบคลาวด์ ที่เปลี่ยนข้อมูลบนกระดาษให้เป็นข้อมูลบัญชีด้วยเทคโนโลยี OCR พร้อมจัดเก็บเอกสารไว้บนระบบออนไลน์ เราให้บริการโปรแกรมบริหารบิลและใบเสร็จที่เป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง พนักงาน และผู้ทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ในการจัดการแสกนเอกสาร แปลงไฟล์ภาพเป็นข้อมูล และจัดเก็บไฟล์ รวมไปถึงการลงข้อมูลบัญชีและการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงิน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการ มีความจำเป็นต้องจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์การดำเนินงานของผู้ให้บริการ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร
• ชื่อ สกุล ชื่อนิติบุคคล
• หมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
• อีเมล
• เบอร์โทรศัพท์หรือโทรสาร
• ที่อยู่
• ข้อมูลทางธุรกิจ
• ข้อมูลทางด้านภาษี
• ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน
• ข้อมูลการจดทะเบียนทางพาณิชย์
• ข้อมูลบัตรเครดิต

ให้กับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้รวมถึงการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนและบริการลูกค้า เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆ ของผู้ให้บริการ ถือเป็นการยินยอมให้ เราใช้และเก็บข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น โดยเราจะใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้
• เพื่อระบุตัวตนของท่าน
• เพื่อประโยชน์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
• เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
• เพื่อออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ
• เพื่อส่งเสริมการตลาดหรือการอบรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
• เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ
• เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
• เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
• เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน

ท่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการ แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆ ของผู้ให้บริการได้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้บริการให้บริการและท่านยังคงมีการใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการใช้บริการติดตั้งระบบและฐานข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์เซอร์เวอร์ ที่ได้มาตรฐานและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของผู้ให้บริการ เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของคลาวด์เซอร์เวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมล มายังผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยแก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อการตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยว่าได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีหรือไม่ ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ให้บริการต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง


2. หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษารหัสผู้ใช้งาน (Password)

เพื่อให้ผู้ให้บริการบรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรหัสผู้ใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้รหัสผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต


3. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ผู้ให้บริการ ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ ผู้ให้บริการ จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการด้วยตัวท่านเอง ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากเสียจากท่านได้ให้ความยินยอม หรือมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามหมายศาล โดยผู้ให้บริการใช้ดุลยพินิจตามเหตุจำเป็นหรือเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่
(1) เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้
(2) ได้รับจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย
(3) อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ
(4) ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ


5. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของผู้ให้บริการถือว่าท่านอนุญาตให้ผู้ให้บริการ เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้
• เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา
• เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ
• เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้ทำบัญชีและสำนักงาน


6. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ autokey.io

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.autokey.io ได้เพื่อค้นหาสินค้าหรือบริการต่างๆ ของเรา รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านบิลและใบเสร็จ และข้อมูลด้านบัญชีของท่านบัญชี บริหารธุรกิจหรือการเงินส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา หรือยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที่ support@flowaccount.com เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ได้รับการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล
(1) วันและเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์
(2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
(3) เวลาในการเยี่ยมชม
(4) ประเภทของการสืบค้น
(5) การเข้าเยี่ยมชมก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้งานหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ผู้ให้บริการใช้ระบบ “คุ้กกี้” (Cookkie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุ้กกี้” นั้นคือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น เมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว ก็จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้เราจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ เช่น
• หมายเลขไอพี (IP Address)
• ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
• Web page ที่เข้าเยี่ยมชม
• เวลาที่เยี่ยมชม (Access time)
• เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของบริษํทฯ (Referring website)

เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้


7. กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

ผู้ให้บริการรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ โดยผู้ให้บริการ ได้มีการติดตั้งระบบและฐานข้อมูล (Database) ไว้บนระบบคลาวด์เซอร์เวอร์ ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการรับด้านความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูง ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งาน

เนื่องจากผู้ให้บริการ ต้องมีการรับส่งข้อมูลสำคัญต่างๆ จากผู้ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ป้องกันการสูญหาย และพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ผู้ให้บริการได้มีมาตราฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเข้ารหัส SSL หรือ Secure Socket Layer Protocol


8. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ผู้ให้บริการ ทราบตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์


9. การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ผู้ให้บริการ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการได้ผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์


10. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ


11. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563